{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Mål og samfunnsoppdrag

HRAs samfunnsoppgave er å håndtere lokalsamfunnets avfall så effektivt, miljøvennlig og verdiskapende som mulig.

 

 

HRAs samfunnsoppdrag 

I HRAs selskapsstrategi, som styret vedtok høsten 2021, er HRAs samfunnsoppdrag formulert: 

«HRAs samfunnsoppgave er å håndtere lokalsamfunnets avfall så effektivt, miljøvennlig og verdiskapende som mulig. Formålet er at vi sammen med innbyggerne sørger for at avfall kan brukes igjen og igjen. Slik bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn.»

Visjon

HRAs visjon er:

«Vi skaper verdier!»

Vi jobber for at økonomien i framtida skal være sirkulær. Det vil si at vi får til økonomisk vekst uten å bruke mer ressurser. Motsetningen er en lineær økonomi, eller «bruk-og-kast» økonomi. Her er holdningen at vi har ubegrenset tilgang på ressurser, og at de er lett å håndtere som avfall. I HRA ser vi på avfallet som noe verdifullt som kan bli til noe annet.

Hos HRA på Trollmyra blir potetskrellet ditt til miljøvennlig drivstoff for renovasjonsbilene som henter avfallet hjemme hos deg. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Mål

HRA har fem fokusområder for det strategiske arbeidet:

 1. Materialgjenvinning og ombruk
 2. Klima og ytre miljø
 3. Tjenestetilbud
 4. Organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø
 5. Forretningsutvikling

Hvert fokusområde har ett hovedmål:

 1. 65 % materialgjenvinning og ombruk innen 2035
 2. Minimere klimagassutslipp og andre skadevirkninger på miljøet
 3. Blant bransjens (topp fem) mest fornøyde og motiverte kunder
 4. Tilfredse og engasjerte medarbeidere i et trygt arbeidsmiljø
 5. Fremme utvikling og være nytenkende

EU setter som mål at 65 prosent av avfallsressursene skal materialgjenvinnes innen 2035. Dette målet skal HRA dra ned til landjorda på Hadeland og Ringerike. 65 prosent av det vi kaster, skal kunne bli til noe nytt. For å få til det, må vi ha innbyggerne våre med på laget. Vi må rett og slett kaste mindre, og sortere mer.

Vi tar samfunnsansvar og setter miljøet først

HRA skal være en pådriver for det grønne skiftet i sine fem eierkommuner.

Vi skal tilby innbyggerne og kommunene en fremtidsrettet, bærekraftig og kostnadseffektiv tjeneste.

Vi skal bidra til å nå EUs klimamål lokalt, og samtidig gjøre dette bedriftsøkonomisk effektivt. Derfor er vi blant annet ISO-sertifiserte innen miljøstyring (ISO 14001:2015) og kvalitetsledelse (ISO 9001:2015). Det gjør at kundene våre kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

HRAs formål

 • Oppfylle kommunenes forpliktelser etter forurensningsloven, knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet.
 • Gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om å redusere utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på kommersiell basis.

 • Gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.

 • Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.

Menneskerettigheter (Åpenhetsloven)

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter hånderer mulige negative konsekvenser.

Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Les HRAs aktsomhetsvurdering.

Har du spørsmål rundt åpenhetsloven, kontakt oss på e-post: firmapost@hra.no. Merk emnefeltet med «åpenhetsloven».