{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

HRAs historie

Vi har gått fra å være et samfunn hvor avfallet skulle graves ned på «dynga» til å se på avfallet som en ressurs som skal utnyttes. I dag er HRA en miljøbedrift som bidrar til det grønne skiftet på Hadeland og Ringerike.

2022

HRA Transport AS fusjonerer med morselskapet HRA AS. Det fører til at HRAs kjernevirksomhet  for første gang i HRAs historie ligger i én og samme selskapsstruktur.

2021

HRA åpner ny hall for omlasting av avfall på Trollmyra. Hallen innebærer at husholdningsavfallet fra hjemmene lastes om under tak, og bidrar til å minimere lukten fra denne avfallstypen.


2020

HRA starter pilotprosjekt for full kildesortering fra hytter

2019

HRA starter med egen innhenting av glass- og metallemballasje fra husstandene. 


2017

HRA A/S oppretter datterselskapet HRA Transport A/S, som skal hente inn husholdningsavfallet. Dette skjer etter at daværende leverandør Reno Norden går konkurs. Selskapet heleies av HRA A/S. 

2016

HRA får ny strategiplan for perioden 2016-2021, med mål for 2030 i sikte. Fokus på det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.

2014

HRAs biogassanlegg utbygges med dobbel kapasitet og oppgraderingsanlegg bygges slik at vi kan produsere drivstoff i egen regi. Anlegget åpnes av klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

HRA starter salget av biogass til AGA, som igjen selger gassen videre til blant annet renovasjonsbiler og busser i Oslo. Fra nå av går også bilene på biogass fra HRAs eget anlegg.

HRA får Ringerike Næringsforums næringspris for sitt innovative arbeid med å omskape organisk husholdningsavfall til miljøvennlig energi i form av metangass.

HRA får ISY Innovation Award av Norconsult Informasjonssystemer for å ha vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi, og vinner pris for beste stand på Ringerikesdagen for andre gang.

2013

Fra nå av går renovasjonsbilene på miljøvennlig biogass. Reno Norden over tar kontrakten for innhenting av husholdningsavfall etter Norsk Gjenvinning.

2011

HRA blir ISO-sertifisert både innen miljøstyring (ISO 14001) og kvalitetsledelse (ISO 9001).

HRA får ny strategiplan.

2009

Deponiet ved HRA på Trollmyra legges ned da det nasjonale «deponeringsforbudet» inntrer. Fra nå av blir alt restavfall fra husholdningene og næringslivet levert til energigjenvinning.

2008

Stiftelsen «Etterbruksfond for Trollmyra deponi» blir stiftet. Stiftelsen har som formål å sikre etterdrift av deponiet, samt bidra til ekstraordinær drift av Trollmyra deponi.

2006

HRA starter med innsamling av plast fra Hole og Ringerike, og har dermed plastinnsamling fra samtlige eierkommuner.

2005

HRA bygger biogassanlegg for våtorganisk avfall. Biogassen blir blant annet brukt til å varme opp og lage strøm til anlegget på Trollmyra.

HRA starter med innsamling av plast fra husholdningene i Jevnaker.

2004

HRA starter med innsamling av plast fra husholdningene i Gran og Lunner.

2003

HRA starter skoleprosjekt, og inviterer alle 4. klasser i regionen til opplegg på Trollmyra. Ordningen eksisterer fortsatt.

Sokna gjenvinningsstasjon åpner på Sokna i Ringerike.

2000

Nes gjenvinningsstasjon i Ådalen i Ringerike åpner.

1999

Miljøvernminister Guro Fjellanger åpner HRA sitt andre innelukkede komposteringsanlegg, type BKS.


1998

HRA begynner med deponering på bunntettet deponi og bygger deponigassanlegg med uttak av gass fra gammelt deponi.

1997

HRA åpner sitt første innelukkede containerkomposteringsanlegg. Levert av Gicom i Nederland.

1995

Svingerud gjenvinningsstasjon i Hole åpner.

1994

HRA innfører kildesortering 1. september 1994, etter bare to års drift. Vi starter med innsamling av våtorganisk avfall (matavfall) fra kundene våre. Vi begynner også å hente papp og papir hjemme hos innbyggerne. Hittil har kommunene hatt containere til papir ved kjøpesentre.

1994

Det åpnes gjenvinningsstasjoner tre steder: Mohagen i Gran, Roa i Lunner og Trollmyra i Jevnaker.

1992

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S, HRA, opprettes.

1981

Stortinget vedtar forurensningsloven, som trer i kraft i 1983. Loven skal verne det ytre miljøet mot forurensning, redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.

1974

Statens forurensningstilsyn opprettes.

1972

Miljøverndepartementet blir opprettet.

1966

Papiravfallet utgjør opptil 80 % av avfallet i søppelkassene.

1931

Glomma papp begynner den første industrielle gjenvinningen av papp i Norge.

1928

Lov om lokal renovasjonsavgift gir kommunene mulighet til å innføre obligatorisk renovasjon for alle husstander.

1902

Det innføres pant på tomflasker i Norge.