{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Renovatør møter innbygger og tømmer avfallsbeholder.

Om selskapet

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) samler inn, sorterer og gjenvinner avfallet fra 68 000 innbyggere på Hadeland og Ringerike. Vi er en moderne miljøbedrift som bidrar til det grønne skiftet på Hadeland og Ringerike.

Våre hovedoppgaver

Sammen med innbyggerne våre gjør vi en av de viktigste jobbene på Hadeland og Ringerike! Du sorterer, og vi håndterer avfallet.

HRAs hovedoppgave er å håndtere avfallet fra cirka 27 500 husstander og 7 000 hytter. Til sammen betjener vi om lag 68 000 innbyggere i kommunene Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker og Hole. Dette er en lovpålagt ordning som finansieres av innbyggernes renovasjonsgebyr.

Les mer om selvkostprinsippet og renovasjonsgebyret

Når du sorterer matavfall, plastemballasje, papir, restavfall og glass- og metallemballasje, kommer vi og henter det.

På Trollmyra på Jevnaker sørger vi for at matavfallet blir til biogass for renovasjonsbilene våre og biogjødsel for bønder på Hadeland og Ringerike.

Plasten og papiret presser vi, slik at det kan gjenvinnes som ny plast og papir, mens restavfallet blir til ny energi i form av oppvarming og strøm. Slik er vi i praksis en miljøbedrift, og den viktigste delen av jobben bidrar du til ved å sortere avfallet.

I tillegg til avfall fra innbyggerne, tar vi imot næringsavfall og farlig avfall. Vi tar også imot matavfall fra flere kommuner utenom regionen. Dette gjør vi blant annet om til drivstoff i form av biogass på bioraffineriet på Trollmyra.


Våre eiere

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt aksjeselskap. Det eies av kommunene Gran og Lunner i Innlandet fylke, og Ringerike, Hole og Jevnaker kommunene i Viken fylke.

Les mer om styret og eierne.


Bemanning og lokasjoner

Selskapet har om lag 80 hel- og deltidsansatte. Dette er renovatører som henter avfallet, operatører på gjenvinningsstasjonene og i biogassfabrikken, og administrasjonsansatte på Trollmyra. 

Les mer om organisasjonen.

Hovedanlegget vårt ligger på Trollmyra på Bergermoen i Jevnaker kommune. Her ligger den største gjenvinningsstasjonen vår, biogassraffineri, deponi, renseanlegg og områder for å bearbeide og klargjøre avfall for frakt og foredling. I tillegg holder administrasjonen til på Trollmyra.

Vi drifter gjenvinningsstasjonene på Trollmyra i Jevnaker kommune, Mohagen i Gran kommune og Svingerud i Hole kommune, og Nes og Sokna i Ringerike kommune. Roa gjenvinningsstasjon i Lunner kommune driftes av Lupro på oppdrag fra HRA.


Samarbeid og sertifiseringer

Innsikt

HRA er en del av Innsikt, et strategisk samarbeid mellom fem interkommunale renovasjonsselskaper i Mjøsregionen og omegn. 

Målet for samarbeidet er å bli så like som mulig, slik at vi kan møte nye krav og endringer i renovasjonsbransjen på en så kostnadseffektiv og bærekraftig måte som mulig.

Les mer om Innsikt. 

ISO

HRA er ISO-sertifisert siden 2012. Gjeldende standarder er: NS-EN ISO 9001: 2015 (Kvalitet), NS-EN-ISO 14001: 2015 (Miljø).