{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Mål og visjon

Sammen med innbyggerne våre skal HRA være best på sirkulering av ressurser.

Visjon

HRAs visjon er:

«HRA skal sammen med regionens innbyggere være best på sirkulering av ressurser».

Vi jobber for at økonomien i framtida skal være sirkulær. Det vil si at vi får til økonomisk vekst uten å bruke mer ressurser. Motsetningen er en lineær økonomi, eller «bruk-og-kast» økonomi. Her er holdningen at vi har ubegrenset tilgang på ressurser, og at de er lett å håndtere som avfall. I HRA ser vi på avfallet som en ressurs som kan bli til noe annet.

Hos HRA på Trollmyra blir potetskrellet ditt til miljøvennlig drivstoff for renovasjonsbilene som henter avfallet hjemme hos deg. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Mål

HRAs strategi har tre hovedelementer:

  • Bedre kildesortering
  • Økt effektivitet
  • Bygge forhandlingsmakt og skala ved samarbeid innen bransjen og med mål om bedre priser på ulike avfallstyper vi sender fra oss

En stadig større del av avfallet skal gjenvinnes til nytt materiale:

  • 57 % materialgjenvinning innen 2021
  • 65 % materialgjenvinning innen 2035.

EU setter som mål at 65 prosent av avfallsressursene skal materialgjenvinnes innen 2035. Dette målet skal HRA dra ned til landjorda på Hadeland og Ringerike. 65 % av det vi kaster, skal kunne bli til noe nytt. For å få til det, må vi ha innbyggerne våre med på laget. Vi må rett og slett kaste mindre, og sortere bedre.

Vi tar samfunnsansvar og setter miljøet først

HRA skal være en pådriver for det grønne skiftet i sine fem eierkommuner.

Vi skal tilby innbyggerne og kommunene en fremtidsrettet, bærekraftig og kostnadseffektiv tjeneste.

Vi skal bidra til å nå EUs klimamål lokalt, og samtidig gjøre dette bedriftsøkonomisk effektivt. Derfor er vi blant annet ISO-sertifiserte innen miljøstyring (ISO 14001:2015) og kvalitetsledelse (ISO 9001:2015). Det gjør at kundene våre kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

HRAs strategiplan 2016-2021-2035

HRAs formål

  • Oppfylle kommunenes forpliktelser etter forurensningsloven, knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet.
  • Gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om å redusere utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på kommersiell basis.

  • Gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.

  • Gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.