{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Tre renovatører holder avfallsbeholdere foran renovasjonsbil.

Renovasjonsforskrift på høring

Vi inviterer deg til å si din mening om forslaget til ny renovasjonsforskrift, som gir regler for forholdet mellom HRA og abonnentene.

Forskriften som gjelder alle HRAs eierkommuner er under  revidering. Vi inviterer derfor alle interesserte parter til å komme med innspill innen 10. august 2021.

Les hele høringsnotatet (pdf)
Les høringsforslag til ny renovasjonsforskrift (pdf)
Les nåværende renovasjonsforskrift (pdf)

Kort om forskriften

Forskriften regulerer forholdet mellom HRA som tjenesteleverandør på vegne av kommunene, og innbyggerne som abonnenter til HRAs tjenester, jf. forurensningsloven § 30.

HRA har kunder som har næringsavfall, for eksempel restauranter, skoler og barnehager. Forskriften vil ikke gjelde for disse. Forholdet til næringskunder vil som i dag skje gjennom avtaler.

HRA har siden starten hatt felles likelydende forskrift for de fem eierkommunene, noe dagens eierstrategi legger føringer for at skal fortsette.

Bakgrunn for revidering

Dagens forskrift trådte i kraft i 2006/2007 og gjelder for Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker og Hole kommuner.

Dette er bakgrunnen for endringene:

 • Følge opp nasjonale krav og lokale ambisjoner innenfor avfall og gjenvinning som er kommet etter forrige forskrift.
 • Nye juridiske rammevilkår for samtykke til innsamling av husholdningsavfall og klagebehandling etter forskriften.
 • Økt vektlegging av HMS for renovatører og operatører.
 • Sikre nødvendig handlingsrom og hjemmel for å kunne gjøre fremtidsrettede tilpasninger i tråd med teknologisk utvikling uten at dette krever forskriftsendringer.
 • Harmonere forskriften med store deler av landet; tilnærmet samme plikter og rettigheter uavhengig av kommunegrenser.

Endringer fra dagens forskrift

De viktigste endringene og presiseringene i nytt forskriftsforslag er:

 • Sterkere vektlegging av HMS og arbeidsmiljø
 • Todelt struktur: forskrift utdypes i retningslinjer
 • Avfallstyper og henteintervall er ikke spesifisert
 • Innføring av særskilt klagenemnd
 • Forskriftsfesting av kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
 • Større åpning for gebyrdifferensiering, i tråd med forurensningsloven/norsk avfallspolitikk
 • Presisering av boenhet – enhetlig praksis
 • Forskriftsfesting av renovasjonsteknisk planlegging

Høringsprosessen

Det gjennomføres en offentlig høringsprosess etter forvaltningsloven § 38. HRA gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene. 

Det legges det opp til en høringsperiode på 10 uker. Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 10. august 2021.

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig og sendes per e-post til firmapost@hra.no eller i posten til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA), Musmyrveien 10, 3520 Jevnaker.

Når forskriften er vedtatt i alle kommunene, vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidende og gjort tilgjengelig på Lovdata og HRAs nettsider.