Betaling på HRA's gjenvinningsstasjoner

Flis2017
Fra 1. januar innførte HRA betaling for levering av trevirke og hageavfall på alle gjenvinningsstasjonene.  Dette har medført en del kommentarer. Her gjør HRA rede for bakgrunnen for beslutningen:

Gjenvinningsstasjonene er sammen med husholdningsrenovasjonen HRA’s viktigste tilbud til innbyggerne. Dette tilbudet drives etter selvkostprinsippet, dvs. inntektene skal dekke utgiftene, og eventuelle overskudd/underskudd må dekkes ved endringer av gebyrene. Kostnadene knyttet til drift av gjenvinningsstasjonene, dekkes hovedsaklig av renovasjonsgebyret.  Avfallstypene vi tar imot på gjenvinningsstasjonene varierer mye i pris for videre behandling, fra gode inntekter til høye kostnader. Derfor benytter vi eksempelvis betaling for levering av restavfall, som har en høy behandlingskostnad, for å motivere våre kunder til best mulig utsortering. Da spiller miljømotivene også på lag med økonomiske insentiver. To avfallstyper, trevirke og hageavfall, koster det HRA stadig mer å håndtere, samtidig som det er store variasjoner i de mengdene den enkelte kunde leverer. Prisen HRA må betale i markedet for å behandle og levere trevirke til forbrenning har eksempelvis tredoblet seg i det siste. Derfor har vi valgt å innføre en beskjeden betaling i stedet for å dele kostnadene jevnt på alle innbyggerne. For å levere 1 m3 trevirke på våre gjenvinningsstasjoner er nå prisen kr. 110,- inkl. mva og for hageavfall er prisen kr. 40,- for 1 m3. Leveres mindre volum betales det tilsvarende mindre. Eksempelvis betales det kr. 4,- for en avfallsekk (100 liter) med hageavfall. De som bor i leiligheter eller ikke har hageavfall slipper da å være med å betale for de som leverer hageavfall fra hagen sin.  Dersom dette skulle få utilsiktede og negative konsekvenser, står det oss selvsagt fritt å revurdere prisstrukturen.

Vi gjør også oppmerksom på at nevnte priser på HRA´s gjenvinningsstasjoner kun gjelder privathusholdninger.  Det tilbudet disse stasjonene gir næringsdrivende, inkludert bønder, må skje til kommersielle betingelser, da HRA på vegne av sine abonnenter selvfølgelig ikke skal subsidiere næringsdrivende.  Mer informasjon om HRA’s virksomhet, herunder priser, finnes på våre nettsider, www.hra.no.    

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Ole Petter Løbben, styreleder
Kjell Olav Kolrud, daglig leder

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.