Sikring av last

HRA ser at mange synder med sikring av last. Det er hengere som kommer til gjenvinningsstasjoner hvor ting henger langt utenfor, og/eller har null sikring. Vi ønsker å sette fokus på denne problematikken, og har hentet litt informasjon om tema.

Veitrafikklovgivningen

Grunnregelen for all trafikk finner vi i veitrafikklovens § 3, som er gjengitt nedenfor. Loven gjelder selvsagt også for sikring av last.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

(Veitrafikkloven § 3)

Forskrift om bruk av kjøretøy av § 3–2 og 3–3, har mer detaljerte bestemmelser om hvilke krav som stilles til sikring av last på kjøretøy.

I forskriften står det at godset/lasten:

  • ikke skal slepe på veien
  • skal være jevnt fordelt      mellom hjul på samme aksling
  • skal være plassert slik at      minst 20 % av kjøretøyets totalvekt hviler på forhjulene
  • skal være sikret slik at      det ikke faller av kjøretøyet
  • skal holdes innenfor      kjøretøyets bredde

           

   
   

Konklusjon

   
  • Lasten skal være     sikret på en slik måte at ingen del av den kan forskyves eller falle av     under transport. 
  • Lasten skal være     sikret ved låsing, stenging, surring eller ved en kombinasjon av disse     metodene. 
  • Det er flere som     tror at hvis lasten er tilstrekkelig tung, vil den ikke forskyve seg. 
  • Det er viktig å     vite at friksjonskraften øker med godsets vekt. Det gjør også     treghetskreftene. Både lett og     tung last vil begynne å gli på underlaget omtrent samtidig.
  • Ingen ønsker at veikanter og omgivelser skal     bli forsøplet – ta ansvar for eget avfall slik at det leveres på riktig     sted.
                       
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.