Dunker

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører.
I HRA regionen er innbyggere pliktige gjennom Renovasjonsforskriften til å kildesortere avfallet sitt.
Det er følgende lovverk og forskrift som regulerer renovasjon og avfallshåndtering:

 • Forurensningsloven
 • Plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om husholdningsavfall

Definisjoner

Boenhet                          = Bolig, leilighet, hybel med kjøkken/sanitærrom.
Oppsamlingsenhet           = Alle typer utstyr for oppbevaring av avfall i HRAs system.
Avfallsrom                       = Separat innendørs rom for plassering av dunker husholdningsavfall.
Avfallshus                       = Separat bygning for plassering av dunker husholdningsavfall.
Nedgravd avfallsløsning    = Alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert under
                                           bakkenivå med innkast over bakkenivå.
 
                                           Benyttes der det etableres fellesløsning for flere boenheter. 
                                           Det finnes både helt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.
Oppstillingsplass              = Areal for plassering av dunker/oppsamlingsenhet på tømmedag.
Adkomstvei                     = Vei for manuell transport av oppsamlingsenhet mellom oppstillings plass og renovasjonsbil.
Kjørbar vei                      = Privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil uhindret kan komme frem til oppstillingsplass, samt snu på forsvarlig måte.

Standardutstyr
HRA setter ut dunker/oppsamlingsenheter til alle innbyggere. Der det ligger til rette for bruk av fellesløsninger kan HRA bestemme at slike løsninger skal anvendes. Dunker finnes i forskjellige størrelser, og standard løsning er 140 liters dunker til boenheten.
Avfall skal kildesorteres i følgende avfallsgrupper: Matavfall, papir, restavfall i 3 ulike dunker. Plastemballasje i egen 140 liters sekk. Glass- og metallemballasje i felles containere ved dagligvareforretninger.
Plastemballasje for større boenheter, f.eks blokker har muligheter til å velge større felles sekk på 240 liter. Det er kun utleverte sekker som skal benyttes til plastemballasje fra husholdninger.

Krav til oppstillingsplass
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som oppstillingsplass for dunker/oppsamlingsenheter innenfor 10 meter fra vei.
Følgende krav stilles:

 • Lett tilgjengelig for renovatør.
 • Bakkenivå og på et stabilt, plant og fast underlag og fritt for vannansamlinger.
 • Unngå hygieniske ulemper for omgivelser.
 • Slik at konsekvenser for evt. brann blir minst mulig.
 • Alle dunker på samme eiendom skal stå sammen.
 • Fritt slik at ikke skader på gjenstander oppstår ved for eksempel tømming av dunker.

Det er HRA som avgjør hvor oppstillingsplass skal ligge i henhold til Forskrift og krav til sikkerhet for myke trafikanter.

Krav til avfallshus og avfallsrom
Avfallshus er et separat utvendig bygg for plassering av felles dunker/oppsamlingsenheter. Avfallsrom er et innvendig rom i bygning og har samme formål. Avfallshus og avfallsrom skal tilfredsstille krav til oppstillingsplass. Avfallshus/avfallsrom  skal være stort nok beregnet på antall husstander som skal dekkes. Det kan også bli flere avfallsgrupper som skal sorteres ut. Rommet må ha store dører slik at dunker kan trilles ut og inn uten hindringer. Dunker skal ikke stå innenfor hverandre. Høyde over bakken skal være innenfor 10 cm. Hvis større dunker skal benyttes må trillerampe etableres.
Før etablering av avfallshus og avfallsrom må det beregnes hvor mange dunker som er nødvendig. Adkomstvei må være plan og fast og uten hindringer som terskler. Dersom det er terskler må det etableres kjøreramper. Hvis 1000 liters dunker skal benyttes må det være asfaltert der dunkene skal stå, samt at renovasjonsbil skal kjøre helt inntil.

Avfallshus til enebolig
HRA anbefaler at det bygges avfallshus etter mål til 240 liters dunker. Dette for å forberede et evt. bytte til større dunk. Det vurderes utsortering av glass- og metallemballasje fra husholdningen, så det anbefales at denne avfallsgruppen planlegges i avfallshuset. Det betyr matavfall, papir, restavfall, glass- og metallemballasje i dunker samt 140 liter sekk til plastemballasje.
Ved standard løsning for 1 boenhet  = 4x240 liters dunker + sekk til plastemballasje:

 • Bredde: 3 meter.  Dybde: 0,75 m . Høyde 1,90 m = innvendige mål.

Hele fronten på avfallshuset skal være åpent slik at dunker lett kan tas ut og inn. I utgangspunktet er frontplate ikke ønskelig.  Ønsker man likevel å bygge frontplate på avfallshuset skal hele fronten være dør slik at alle dunker lett kan tas ut og inn.

Ved etablering av avfallshus/avfallsrom til flere boenheter må HRA godkjenne.

Krav til kjørbare veier (fra Renovasjonsforskriften)

Krav til utforming og dimensjonering av offentlig veier er gitt i Statens vegvesen vegnormer.

Renovasjonsforskriften for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole ligger til grunn.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred pluss veiskulder.
 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.
 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at bæreevne på veien tilfredsstiller krav. Hvis ikke må kunden flytte/bringe dunker fram til vei som tilfredsstiller krav.
 • Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.
 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.
 • Dunker skal være være lett tilgjengelig. Evt. avfallsrom/avfallshus skal ligge på bakkenivå. Hvis ikke bakkenivå - må kjøreramp etableres.
 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedag.
 • Dunker skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.