Nedgravde avfallsløsninger

Under finner du generelle krav som gjelder nedgravde løsninger.

For søknadsskjema og avtale se under knappen søknadsskjemaer i venstre felt.

GENERELLE KRAV

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører.
I HRA regionen er innbyggere pliktige gjennom Renovasjonsforskriften til å kildesortere avfallet sitt.
Det er følgende lovverk og forskrift som regulerer renovasjon og avfallshåndtering:

 • Forurensningsloven
 • Plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om husholdningsavfall

Definisjoner

Boenhet                               = Bolig, leilighet, hybel med kjøkken/sanitærrom.
Oppsamlingsenhet              = Alle typer utstyr for oppbevaring av avfall i HRAs system.
Avfallsrom                            = Separat innendørs rom for plassering av dunker husholdningsavfall.
Avfallshus                             = Separat bygning for plassering av dunker husholdningsavfall.
Nedgravd avfallsløsning       = Alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert under bakkenivå med innkast over bakkenivå. Benyttes der det etableres fellesløsning for flere boenheter. Det finnes både helt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.

Oppstillingsplass              = Areal for plassering av dunker/oppsamlingsenhet på tømmedag.
Adkomstvei                       = Vei for manuell transport av oppsamlingsenhet mellom oppstillingsplass og renovasjonsbil.
Kjørbar vei                         = Privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil uhindret kan komme frem til oppstillingsplass, samt snu på forsvarlig måte.

Nedgravde avfallsløsninger
Nedgravde avfallsløsninger er ikke standardløsning i HRA regionen. Utbyggere, borettslag og andre som ønsker å etablere nedgravd avfallsløsning må søke HRA i forbindelse med planlegging og før etablering. HRA må samtykke. Søknad til kommunen, nabovarsel osv. må være i orden.

I driftsfasen har borettslag/sameie ansvar for opprydding og vedlikehold rundt oppstillingsplass slik at enheten kan tømmes i henhold til tømmeplan. Borettslag/sameie beholder eiendomsretten til anlegget samt ansvar for renhold og vedlikehold. Rengjøring av beholdere må skje minimum 1 gang pr. år.

Krav til kjørbare veier (fra Renovasjonsforskriften)
Krav til utforming og dimensjonering av offentlig veier er gitt i Statens vegvesen vegnormer.

Renovasjonsforskriften for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole ligger til grunn.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred pluss veiskulder.
 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.
 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at bæreevne på veien tilfredsstiller krav. Hvis ikke må kunden flytte/bringe dunker fram til vei som tilfredsstiller krav.
 • Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.
 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.
 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedag.
 • Dunker skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.